Juridische info

Deze website is eigendom van Nelissen Verzekeringen NV, erkend als "verzekeringsmakelaar".

Contactgegevens:
Adres maatschappelijke zetel: Luikersteenweg 699 3500 Hasselt
Telefoon: 011/590 790
E-mail: info@nelissenverzekeringen.be
RPR: 0434.221.686 Tongeren
FSMA nr.: 017920A

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid
De inlichtingen op deze website worden u uitsluitend ten informatieve titel en kosteloos verstrekt.

Wij stellen alles in het werk om de gegevens en informatie op deze website actueel te houden,  gebruik makend van betrouwbare bronnen. Nelissen Verzekeringen NV treft geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze gegevens en informatie.

Nelissen Verzekeringen NV  kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch wettelijk noch contractueel, voor de schade die gebeurlijk wordt opgelopen ingevolge het gebruik van de website en/of zijn inhoud, behoudens in geval van bedrog of zware fout.

Assurbike.be vergelijkt voor u producten en diensten van verschillende verzekeraars-partners. U kan op basis van deze vergelijking beslissen om een gepersonaliseerde offerte aan te vragen. Deze vergelijking en offerte worden opgesteld op basis van de gegevens die door u zijn ingevoerd.

Het ontvangen van een offerte alsmede de informatie die u wordt getoond of per mail wordt overgemaakt, verlenen u geen recht op een verzekeringscontract bij de verzekeringsmaatschappij. Het verkrijgen van een offerte betekent dus niet automatisch dat de verzekeringsmaatschappij het risico aanvaardt. Na evaluatie van het verzekeringsvoorstel zal blijken of de verzekeraar het risico al dan niet accepteert en onder welke voorwaarden. De algemene en bijzondere voorwaarden van de polis zijn de enige echte juridische grondslagen van de verzekeringsovereenkomst.

Assurbike.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van een voorstel of vergelijking indien blijkt dat, op basis van de door u ingevoerde gegevens, er geen enkele oplossing voorhanden zou zijn.
Door het gebruik van de internettechnologie en de presentatie van meerdere voorstellen op het scherm, is het niet mogelijk om alle details van elke mogelijke oplossing weer te geven. Het is dus noodzakelijk de algemene en bijzondere voorwaarden te lezen om een gedetailleerd beeld te krijgen van de voorgestelde oplossing. Nelissen Verzekeringen NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor keuzes die worden gemaakt en die enkel gebaseerd zijn op informatie die op het scherm wordt weergegeven of op basis van gedeeltelijke documentatie.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele rechten met betrekking tot de website assurbike.be, zijn inhoud, zijn gegevens en zijn vorm, alsook met betrekking tot de informatie, de merken, logo’s en beelden, die erop voorkomen, behoren toe aan Nelissen Verzekeringen NV en/of aan derden die een gebruiksrecht of enig ander recht hebben verleend aan Nelissen Verzekeringen NV.

Het is verboden de website en de documentatie, de teksten, de merknamen en de logo’s die erop te vinden zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te gebruiken, op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden (bijvoorbeeld voor het afdrukken van de gegevens); bovendien is het u verboden deze te verspreiden, over te dragen of te verkopen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
De Belgische wetgeving is op de website Assurbike.be van toepassing en daarom zal elk eventueel conflict in verband met de website of met Nelissen Verzekeringen NV worden beslecht bij Belgische rechtbanken. Deze website richt zich, wat de informatie over en het eventuele aanbod van de producten en diensten betreft, uitsluitend tot de in België gevestigde bezoekers. Indien u deze website bezoekt vanuit een ander rechtsgebied, dan dient u vooraf na te gaan of deze disclaimer en/of de aangeboden informatie verenigbaar is met het recht dat op u van toepassing is en, mocht dit niet het geval zijn, van verder bezoek af te zien.

Het gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Privacybeleid
De persoonsgegevens verkregen via deze website kunnen door Nelissen Verzekeringen NVworden verwerkt met het oog op het beheer van het klantenbestand en commerciële prospectie.Telkens u onze websites bezoekt, slaan onze webservers automatisch uw internetprotocoladres (IP-adres) op, alsook de website vanwaar u ons bezoekt, de pagina’s die u bezoekt terwijl u bij ons bent en de datum en tijdsduur van uw bezoek..De wet van 08/12/1992 voorziet dat je die gegevens kunt inkijken en corrigeren. U kunt zich gratis verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectie. U kunt tevens kennis krijgen van uw gegevens en ze laten verbeteren. Hiertoe dient u een gedateerd en ondertekend verzoek vergezeld van een recto verso kopie van uw identiteitskaart naar volgend adres te sturen:

Assurbike
t.a.v. Jurgen Nelissen
Luikersteenweg 699
3500 Hasselt (Wimmertingen)

Wend u voor algemene vragen en uitgebreide toelichting over de privacywetgeving en uw rechten tot:

Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel.: 02 274 48 00
Fax: 02 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
http://www.privacycommission.be/